Nieuwe editie Startup programma Amsterdam over duurzaamheid

Het Startup-programma van Amsterdam start een nieuwe editie ‘Startup in Residence Duurzaamheid’. Startups en ondernemers kunnen met creatieve en slimme oplossingen komen voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. De gemeente helpt ze met de ontwikkeling daarvan. De beste oplossingen kan de gemeente zelf toepassen of het gebruik ervan stimuleren in de stad.

Na vier programma’s is Amsterdam weer op zoek naar startups met innovatieve en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In de vijfde editie komt de gemeente met 18 duurzaamheids-challenges. Een paar voorbeelden: ‘hoe maken we vuilniswagens uitstootvrij?, ‘hoe gaan bewoners meer afval scheiden’, ‘hoe zorgen we dat Amsterdammers meer producten uit de buurt gebruiken bij het koken?’, ‘hoe kunnen waterplanten in de Amsterdamse grachten groeien?’.

Wethouder Kock (Economische Zaken): “De uitdagingen waar Amsterdam voor staat, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, kan de gemeente niet alleen oplossen, maar vragen om samenwerking met startups en ondernemers. Ik ben heel benieuwd met welke creatieve en slimme oplossingen en nieuwe technologieën de startups gaan komen”.

Inschrijving
Voor meer info zie: www.startupinresidence.com/amsterdam. Op 27 februari 2019 is er een informatiebijeenkomst voor ondernemers over de vraagstukken, het trainingsprogramma en het inschrijfproces. De inschrijving sluit op 24 maart 2019.

Voorlichtingsbijeenkomst over de Mededingingswet | 19 maart | Den Haag

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een serie voorlichtingsbijeenkomsten getiteld ACM: toezicht op concurrentie.

Deze bijeenkomst is interessant voor u, bijvoorbeeld als u wilt samenwerken met andere ondernemers, of als u concurrentie van (lokale) overheden ervaart.

Datum: Dinsdag 19 maart 2019
Tijd: 15.30 tot 18.00 uur
Locatie: de ‘Malietoren’
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Kosten: € 55,00 (excl. 21% btw)

Publiek private samenwerking voor een veilig ondernemersklimaat

Alle partners van het Platform Veilig Ondernemen (PVO), waaronder MKB Amsterdam, ondertekenden gisteren onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema het convenant 2019-2022.
Door middel van dit vernieuwde convenant committeren betrokken partijen zich aan het platform en werken zij samen aan een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland.

Burgemeesters en wethouders van de gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland, vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen, Politie Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie kwamen bijeen.

Er is getekend voor een vervolg op de samenwerking op het gebied van veiligheid voor ondernemers in Amsterdam-Amstelland. Het PVO wil de komende jaren resultaten bereiken in veiligheidsproblematiek die ondernemers raakt, zoals ondermijning, overvallen, winkeldiefstal en cybercrime.

Namens MKB Amsterdam ondertekende voorzitter Bart Drenth het convenant.

Informatieplicht energiebesparing

Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en organisaties (hierna ‘inrichtingen‘) de overheid informeren over welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat kan straks via het – nog te openen – eLoket van RVO.

Wie moet aan de informatieplicht voldoen?

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsverplichting valt, moet straks ook aan de informatieplicht voldoen. De energiebesparingsverplichting, zoals die staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (art. 2.15), geldt sinds 2008 en verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ gas (equivalenten) gebruiken, alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting – en dus ook de informatieplicht – zijn:

  • Bedrijven die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent)
  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
  • Deelnemers aan het Europese Broeikas Emissiehandelssysteem (ETS)
  • Zogenoemde ‘type C-bedrijven’ (vergunningplichtige bedrijven)
  • Deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3).

Wat zijn erkende maatregelen?

Om makkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen zijn erkende maatregelen (EML) opgesteld voor 19 bedrijfstakken. Een inrichting die alle op zijn bedrijf van toepassing zijnde erkende maatregelen treft, voldoet daarmee automatisch aan de energiebesparingsverplichting. De gemeente kan dan geen extra maatregelen vragen.

Naar verwachting komen in februari 2019 geactualiseerde erkende maatregelen beschikbaar voor alle 19 bedrijfstakken. Er staan nieuwe maatregelen op en achterhaalde maatregelen zijn verwijderd. Ondernemers die al bezig zijn met het nemen van energiebesparende maatregelen, hoeven eerder genomen erkende maatregelen niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe erkende maatregelenlijst voor. Voor nieuwe erkende maatregelen geldt dat deze pas te hoeven doorgevoerd vanaf het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals een afschrijving of verbouwing.

Wat houdt de informatieplicht in?

Uiterlijk 1 juli 2019 informeert de drijver van een inrichting de overheid welke energiebesparende maatrelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het uitgangspunt is de lijst met erkende maatregelen (EML). Daarop kruis je aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen
  2. Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel
  3. Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen.

Inrichtingen die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) zijn niet uitgezonderd van de informatieplicht. Echter, voor hen geldt een latere deadline om te informeren dan 1 juli 2019. Zij informeren gelijk met de deadline van hun audit uiterlijk op 5 december 2019.

Hoe kan aan de informatieplicht worden voldaan?

Via het nog te openen eLoket van RVO kan straks iedere drijver van de inrichting digitaal zijn genomen maatregelen doorgeven. Hiervoor moet de inrichting Eherkenning hebben. RVO stuurt de informatie één-op- één door aan het bevoegd gezag voor de inrichting.

Het loket is nu nog niet open. Ondernemers kunnen dus nu nog niets doorgeven. Er wordt nog getest door een panel van ondernemers en toezichthouders. Naar verwachting is er op zijn vroegst vanaf half maart 2019 een goed werkend eLoket. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen informeren wanneer het eLoket open gaat.

Hoe gaat het bevoegd gezag met de binnengekomen informatie om?

Het bevoegd gezag (bv een gemeente of omgevingsdienst) zal op basis van de binnengekomen informatie bepalen wie zal worden gecontroleerd. De pijlers zullen zich vooral richten op inrichtingen die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Bij een controle maakt het bevoegd gezag afspraken hoe het bedrijf alsnog kan voldoen aan de informatieplicht en of de energiebesparingsverlichting. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan het bevoegd gezag als stok achter deur een dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat de inrichting moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode wordt hersteld. Voor de hoogte van de dwangsommen en herstelperioden worden momenteel richtlijnen opgesteld.

Hoe wordt het bedrijfsleven geïnformeerd?

Binnenkort starten MKB-Nederland en VNO-NCW een voorlichtingscampagne via branche- en regionale organisaties over de informatieplicht.

MKB-Actieplan gepresenteerd en beschikbaar

MKB-Nederland is content met het vandaag gepresenteerde MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met concrete maatregelen en programma’s op het gebied van onder meer innovatie, digitalisering, regeldruk en financiering is dit totaalpakket een goede steun in de rug voor de vele duizenden mkb-ondernemers die samen cruciaal zijn voor de Nederlandse economie. “Wij werken graag met de staatssecretaris samen om dit plan tot een succes te maken”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.

De ondernemersorganisatie heeft grote waardering voor de specifieke aandacht die staatssecretaris Keijzer sinds haar aantreden aan de dag legt voor het midden- en kleinbedrijf. Met het vandaag gepresenteerde Actieplan richt ze zich op het brede mkb: van de bakker op de hoek tot het metaalbedrijf op het bedrijventerrein. “Dat is winst”, zegt directeur Visser. “Doel van het actieplan is om het mkb in zijn volle breedte mee te nemen in de steeds sneller veranderende en concurrerende wereld. En dat is nodig, want het gemiddelde mkb-bedrijf met 6 á 7 medewerkers kan daarbij wel hulp gebruiken.”

Toepassing innovatie

Zo is MKB-Nederland blij met het extra budget dat Keijzer uittrekt voor innovatie in het mkb en dan met name voor de toepassing daarvan. “Daar hebben wij steeds voor gepleit. Het is goed dat er nu eindelijk geld wordt uitgetrokken voor de toepassing van nieuwe technologie in plaats van alleen voor productinnovatie. Daar kan het mkb echt van profiteren.”

Tevredenheid is er ook voor de aandacht in het Actieplan voor financiering. Want ondanks de economische groei is het voor het mkb nog altijd lastig om aan krediet te komen, zeker ook in vergelijking met de ons omringende landen. Keijzer behoudt én intensiveert de huidige regelingen die ondernemers ondersteunen bij hun kredietvraag en zet zogenoemde financieringstafels op om ondernemers en aanbieders bij elkaar te brengen.

Visser vindt dat bij de vele pilots en programma’s die in het plan worden aangekondigd, wel de samenwerking moet worden gezocht met private partijen. “De brancheorganisaties bijvoorbeeld doen op diverse terreinen al erg veel. Sluit daarbij zoveel mogelijk aan, ga niet het wiel opnieuw uitvinden.”

Oneerlijke concurrentie

Hij dringt ook aan op een snelle en brede uitrol van de MKB-toets. “Op haar eigen terrein kan de staatssecretaris wet- en regelgeving ook mkb-vriendelijker te maken. Neem de Wet markt en overheid en de problematiek rond inbesteden, waardoor ondernemers te maken hebben met oneerlijke (overheids-)concurrentie en buiten spel worden gezet. Daar zegt het Actieplan helaas niets over.”

Visser wijst er verder op dat een aantal van grootste knelpunten voor het mkb juist op het terrein van Keijzers collega’s Menno Snel (Financiën) en Koolmees (SZW) liggen: de verhoging van de box 2 heffing voor dga’s, de werkkostenregeling, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en – onder meer – de premiedifferentiatie in de Wet arbeidsmarkt in balans die flexwerk duurder maakt. “Er is pas sprake van een echt MKB-Actieplan als ook deze problemen worden aangepakt.”

Download MKB-Actieplan

Het MKB-Actieplan kun je downloaden via deze link.

Bianca van der Lee (Chaud Devant) wint 10e editie Amsterdamse Ondernemersprijs 2017

Bianca van der Lee van Chaud Devant heeft de 10e editie van de Amsterdamse Ondernemersprijs 2017 gewonnen. Van der Lee begon in haar studententijd met een eenmanszaakje in de Pijp en verovert nu de wereld met hippe kokskleding. Ze is in tien jaar tijd de eerste vrouwelijke ondernemer die deze prijs wint.

Bianca van der Lee Het idee voor de hippe kokskleding ontstond zo’n twintig jaar geleden toen Van der Lee een bijbaan had in een restaurant. Toen de kok op een avond uit zijn broek scheurde, verbaasde Van der Lee zich over het ouderwetse model van de broek. Ze kocht wat stoffen op de Albert Cuypmarkt en ontwierp een koksbroek in jeansmodel. Het betekende het begin van het merk Chaud Devant, dat verwijst naar een kreet uit de Franse keuken en betekent ‘Aan de kant, ik heb iets heets in mijn handen.’ Twintig jaar later is Van der Lee uitgegroeid tot een serieuze speler op de Europese markt en actief in meer dan twintig landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Ook werken  twaalf medewerkers in een sociale werkplaats. Van der Lee maakte indruk op de vakjury met haar totaal assortiment aan horecabedrijfskleding, waarbij ze alles zelf ontwerpt en produceert onder een eigen label. Haar kleding wordt door vele top chef-koks gedragen, die ook optreden als ambassadeur van haar bedrijf.

Amsterdamse Ondernemersprijs
Van der Lee werd door een vakjury en door 1.500 ondernemers in de RAI gekozen uit een top 3 van finalisten. Andere finalisten waren Dennis de Borst van snackbarketen FEBO en Sander Lusink van maatpakkenimperium Oger.

De Amsterdamse Ondernemersprijs is de beloning voor de Amsterdamse ondernemer die uitblinkt in creatief en innovatief ondernemerschap. De prijs werd voor de tiende keer uitgereikt op initiatief van de gemeente Amsterdam, MKB-Amsterdam, Rabobank, Het Parool, De Ondernemer en Marktlink. Met maar liefst 91 aanmeldingen streden nooit eerder zoveel ondernemers voor de titel Amsterdamse Ondernemer van het jaar.

Winnaars vorige edities Van der Lee ontving de prijs uit handen van Oos Kesbeke van Kesbeke Fijne Tafelzuren, winnaar van vorig jaar. Eerder winnaars van de Amsterdamse Ondernemersprijs waren: Henk Janssen van Lightwell (2015), Henk Jan Beltman van Tony’s Chocolonely (2014), Philip Hillege van Skin Cosmetics (2013), Duncan Stutterheim van ID&T (2012), Ralph Cohen van IceMobile (2011), Felix Guttman van Canal Company (2010), Maarten Beucker Andreae van TTY Internet Solutions (2009) en Atilla Aytekin van Triodor Software (2008).

 

MKB Amsterdam bedankt ondernemers op Dag van de Ondernemer

Sinds vorig jaar is er de ‘Dag van de Ondernemer’. In Nederland zijn er ruim 1,5 miljoen ondernemers die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart. MKB Amsterdam zet hen op deze dag samen met landelijke ambassadeurs in het zonnetje.

MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. Een dag om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Continue reading “MKB Amsterdam bedankt ondernemers op Dag van de Ondernemer”