Lobbydossiers MKB Haarlemmermeer-Schiphol

U bevindt zich hier:  Home/Lobbydossiers MKB Haarlemmermeer-Schiphol

Administratieve lasten

Regelzucht gemeenten kost bedrijfsleven miljoenen

Terwijl het rijk belooft de regels met een kwart terug te dringen, komen lokale overheden met steeds nieuwe vergunningen. Gemiddeld 65 vergunningen per gemeente, constateert MKB-Nederland in het zwartboek dat zij binnenkort aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Administratieve lasten
De administratieve lasten lopen hierdoor voor het bedrijfsleven op tot 52 miljoen euro. Daarbovenop komen nog de kosten voor allerhande andere instanties. De leges komen hier ook nog bij. Ondernemers worden daarnaast geplaagd door langdurende en willekeurige procedures en vaak wantrouwige of ondeskundige ambtenaren.

Vergunningen onnodig
Veel vergunningen moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd, terwijl de betreffende situatie ongewijzigd is.
MKB-Nederland verwijt gemeenten deze verplichting alleen te handhaven om de eigen kas te spekken. Onderzoek van de mkb-koepel naar 27 vergunningen toont aan dat eenderde daarvan onnodig is. Van de overige is het bestaansrecht twijfelachtig of de uitvoering kostbaar.

Meer weten?
Het nieuwe zwartboek over de gemeentelijke regelzucht van MKB-Nederland is een vervolg op de eerder gepubliceerde nota ‘De bomen en het bos’.

Administratieve lasten, regeldruk, bureaucratie: al jaren nummer één in de ergernissen top-tien van ondernemers.
MKB-Nederland participeert actief in de commissie Regeldruk die het kabinet adviseert over de belangrijkste pijnpunten. Langzaam is er vooruitgang in dit dossier, maar de stapjes zijn nog te klein. Bovendien verdwijnen er niet alleen regels, er komen ook nog steeds nieuwe bij.
Niet alleen de nationale overheid is de boosdoener, ook Europa en vooral ook lagere overheden veroorzaken een groot deel van de lastendruk. Denk alleen al aan de vele vergunningen of toezichthouders die tegenstrijdig en langs elkaar heen werken.

Tot slot de bureaucratie: een ondernemer moet langs teveel mensen en schijven om zijn zaken geregeld te krijgen. Hierdoor duurt de uitvoering vaak veel te lang.

STANDPUNT

Minder administratieve lasten en minder regels zorgen voor een aanzienlijke verbetering van het klimaat voor nieuwe en bestaande ondernemingen. Daarom moet systematisch en consequent het mes worden gezet in allerlei administratieve lasten en overbodige regels. Een nettovermindering van de regeldruk (in brede zin: nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) blijft hard nodig. Dat geeft ondernemers meer ruimte en zorgt voor lagere kosten, zonder dat het de schatkist belast.

Een kostenstijging voor ondernemers als gevolg van nieuwe regelgeving, moet altijd gecompenseerd worden door te schrappen in kosten van bestaande regelgeving. De inzet van ICT om administratieve lasten te verlichten (Ondernemingsdossier) moet bevorderd worden. Uitgangspunt moet zijn ‘vertrouwen in plaats van wantrouwen’ en het principe van ‘Think Small First’ zoals vastgelegd in de Europese Small Business Act.

De overheid zou in moeten zetten op het tegengaan van nationale koppen op Europese regelgeving. Daarnaast moet worden doorgegaan met de integratie van alle wetten en uitvoeringsregelingen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water en natuur in één integrale Omgevingswet.

Helaas brengt de overheid niet altijd de gevolgen van beleid via een bedrijfseffectentoets in beeld. Indien dit wel het geval is, richt zich dit enkel op de meerjarige administratieve lasten. De aanpassingskosten worden vaak buiten beeld gehouden. Dit maakt dat de besluitvorming wordt gedaan zonder (een volledig) inzicht in de administratieve lasten en regeldruk. Tevens ontbeert het hier aan ‘vreemde ogen’ bij opstellen van een bedrijfseffectentoets. Helaas zijn er maar een paar departementen die echt werk maken van de reductie van administratieve lasten, voor het gros is er nog veel werk aan de winkel voor een serieuze aanpak van de administratieve lasten en regeldruk.

Dossier Administratieve Lasten

Regelreductie wel onderweg
Mede dankzij de lobby van de mkb-regio’s zijn de effecten van het project lastenverlichting van de overheid voorzichtig merkbaar geworden. Het gebruikersdeel van de OZB is inmiddels afgeschaft en vele andere voorbeelden zijn te vermelden als het gaat om vermindering van de regelzucht. We zijn op de goede weg, echter vindt MKB Haarlemmermeer-Schiphol dat er slechts een begin is gemaakt aan een lange weg naar meer adem.

Operatie stopwatch
Wacht u nu al meer dan drie weken op een ontvangstbevestiging? Vindt u ook dat het tijd wordt dat gemeenten u als klant (en dus als koning) gaan behandelen?
U kunt als ondernemer uit de Haarlemmermeer uw vergunningsaanvraag bij ons aanmelden.

In samenwerking met Van Till Advocaten gaan we bijhouden voor ondernemers van MKB Haarlemmermeer-Schiphol hoe vaak de gemeente zich niet houdt aan de wettelijke termijnen. Indien dit het geval is noteren wij een fictieve boete van 20 euro per dag. Daarmee lopen we vooruit op landelijke wetgeving en confronteren we de gemeenten. Met als uiteindelijk gevolg overtuigend bewijs aan te kunnen voeren in de strijd tegen de rompslomp. Voor het succes van Operatie Stopwatch is MKB Haarlemmermeer-Schiphol grotendeels afhankelijk van uw informatie, dus laat alstublieft weten als u al geruime tijd aan het wachten bent via info@mkb-haarlemmermeer.nl.

Bereikbaarheid

A6-A9 in tunnel: beste oplossing voor economie en verkeer / A6-A9 in tunnel: beste oplossing voor landschap en natuur

A6-A9 in tunnel
De noordvleugel van de Randstad, met Amsterdam als centrum, neemt wereldwijd een economische toppositie in. Groei van bedrijvigheid gaat gepaard met groei van mobiliteit. Het woon-werkverkeer en het goederenvervoer tussen Amsterdam en Almere (en achterland) zal sterk toenemen. Er is dus meer openbaar vervoer nodig en ook een nieuwe snelweg.
Een verbinding tussen de A6 en de A9 is de enige oplossing die zoden aan de dijk zet. Immers, we lopen nu al vast. De dagelijkse files op de A1, A6 en A9 staan hoog genoteerd in de file-top 10.

Nieuwe weg A6-A9 broodnodig want:
1. De beste verkeersoplossing voor tientallen jaren
2. Het beste voor het vestigingsklimaat in de Noordvleugel
3. Alternatieve route voor A1
4. Meest rendabel

Het oplossen van de fileproblematiek op de snelwegen wil maar niet lukken. Maar bereikbaarheid is ook het oplossen van de knelpunten op het onderliggende regionale wegennet. Hier moet en kan snel actie worden ondernomen.

Parkeren en bevoorrading horen ook bij dit thema. Ondernemers hebben last van ondoorzichtig of te streng (denk aan milieuzones) lokaal beleid.

Het midden- en kleinbedrijf wil duurzaam ondernemen, maar heeft daarbij hulp nodig via het Energiecentrum mkb en de brancheorganisaties. Als subsidievoorwaarden kloppen met de ondernemerspraktijk zijn snel grote stappen te maken.

MKB-Nederland is niet tegen nieuwe bedrijventerreinen of winkelgebieden. Maar: nieuw mag niet ten koste gaan van oud. Revitalisering van bestaande locaties is van even groot belang.
Bij een leefbare omgeving hoort ook een leefbare wijk: meer ondernemerschap, meer mensen aan het werk en een veiliger omgeving.

Dossier bereikbaarheid

MKB Haarlemmermeer-Schiphol denkt mee over ondertunneling A9
Op uitnodiging van de Politiek Online in samenwerking met de gemeente Amstelveen heeft MKB Haarlemmermeer-Schiphol op donderdag 21 augustus van 17.30 uur tot 22.00 uur in de bibliotheek op het Stadsplein van de gemeente Amstelveen deelgenomen aan de focusgroep bereikbaarheid A9. Bij deze focusgroep waren o.a. wethouder Remco Pols, verschillende lokale en rijks ambtenaren, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, burgers en vertegenwoordigers van andere maatschappelijke groeperingen uit de samenleving, bijvoorbeeld de fietsersbond, vertegenwoordigd. Ongeveer 12 personen namen deel aan deze focusgroep welke moet bijdragen aan de door de gemeente Amstelveen te ontwikkelen visie op het nieuwe A9 gebied.

STANDPUNT

Voor economische groei is een goed functionerende infrastructuur een vereiste. Ons land heeft binnen Europa een gunstige ligging, met aansluiting op het mondiale handelsverkeer en goederenstromen. Daardoor is transport en logistiek, met alles wat daarbij hoort, een belangrijke sector voor Nederland, met veel toegevoegde waarde. Om deze positie te behouden, moet er blijvende aandacht zijn voor onze infrastructuur. Om de toekomst van mobiliteit en handel te garanderen, moet transport wel duurzaam worden.

Voor de economie zijn alle vervoerwijzen van belang: over de weg, per spoor, via waterwegen en havens, luchtvaart en buisleidingen. Door goede verbindingen en aansluiting op internationale goederenstromen profiteert de Nederlandse economie, vooral de in- en exportindustrie en de agrarische sector, van relatief lage kosten van transport. Voor de internationale dienstensector en de hoofdkantoren is de functie van Schiphol en KLM cruciaal. Voortreffelijke internationale verbindingen maken ons land aantrekkelijk als vestigingsplaats.

Maar onze concurrentiepositie wordt ondermijnd door tekortschietende capaciteit van onze infrastructuur op strategische plaatsen: in de sterke regio’s in de Randstad en Brabant. Dat blijkt vooral op de hoofdwegen, waar de files weer snel toenemen. Een goede doorstroming van ons hoofdwegennet moet te allen tijde prioriteit hebben. Nederland heeft na België de grootste congestie van Europa. Files zorgen voor onnodig veel economische schade, zowel voor het personenverkeer als voor het goederenvervoer. Het bedrijfsleven bepleit publiek-private samenwerking met private financiering om de investeringen in het wegennetwerk te versnellen.

De spoorwegen zijn vooral belangrijk voor het personenverkeer tussen de grotere steden. En zijn daarmee vitaal voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Voor het goederenvervoer zijn daarnaast ook de vaarwegen en havens zeer belangrijk. Van de doorvoer van Rotterdam naar het achterland gaat de meeste vracht per schip. Daarom is voldoende capaciteit van vaarwegen, sluizen en havens van groot belang, maar ook de verbindingen met het spoor zijn van eminent belang: een verlader moet weten dat hij vanuit Rotterdam ook per spoor op de beste dienstverlening kan rekenen. Daartoe pleit het bedrijfsleven voor een volwaardige positie van goederen op het spoor.

Mobiliteit en transport moeten wel duurzaam worden. Dat wil zeggen veilig, schoon, stil en zuinig met fossiele energie. Dat betekent energiezuiniger transportmiddelen, de inzet van hernieuwbare energie (biobrandstof, duurzame elektriciteit) en ook verbetering van de logistieke efficiency. Hiertoe hebben VNO-NCW en MKB Nederland het Energieakkoord getekend, dat ambitieuze doelstellingen kent om het transport te verduurzamen.

Bedrijventerreinen

 

Dossier Bedrijventerreinen

Spoorzicht als proefkonijn
HAARLEMMERMEER – Staatssecretaris Heemskerk bracht maandagmiddag 16 februari een bezoek aan Haarlemmermeer. Na een overleg met burgemeester en wethouders werden bestaande en toekomstige bedrijven(terreinen) aangedaan. Tot slot vond er in Nieuw-Vennep een gesprek plaats met de ondernemers van Spoorzicht Noord. Ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol was bij het gesprek present.

Oud-Zwanenburger Heemskerk, staatssecretaris voor Economische Zaken, heeft een goed inzicht gekregen in de nieuwe ontwikkelingen en de bestaande bedrijven en bedrijventerreinen. Burgemeester Theo Weterings en de wethouders Arthur van Dijk en Tom Horn begeleidden hem. Via de Beukhorsten waar in het zuidelijk gedeelte een duurzaam bedrijvenpark moet verrijzen, ging de tocht langs De Hoek en Rozenburg.

STANDPUNT

Ondernemers willen een bedrijfsomgeving die aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar is. Om dat voor elkaar te krijgen is hun betrokkenheid essentieel. De Wet op de bedrijveninvesteringszones regelt de mogelijkheid tot het oprichten van een ondernemersfonds, waarmee ondernemers binnen een bepaald gebied gezamenlijk zaken als bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting, veiligheid, etc. kunnen financieren. Het is een fonds voor, door en van ondernemers.

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) is specifiek ontworpen als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds, met alle waarborgen die daar bij horen. Ondernemers in een afgebakend gebied worden verplicht om via een heffing mee te betalen aan gemeenschappelijke activiteiten waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van de ondernemers heeft gekozen. De gemeente int de BIZ-heffing en draagt de inkomsten over aan de betrokken ondernemers. De ondernemers bepalen zelf de activiteiten en de hoogte van het te besteden en daarmee dus ook het te innen bedrag.

De gemeenteraad moet hier wel mee instemmen en zal toetsen of de heffingen de kosten voor activiteiten in de openbare ruimte of internetgerelateerde activiteiten betreffen, zoals de wet dat voorschrijft. Geld uit de BIZ mag namelijk alleen worden ingezet voor activiteiten die de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in een bedrijveninvesteringszone bevorderen.

Belangrijk is dat de maatregelen die ondernemers in een BIZ nemen aanvullend zijn op het dienstenniveau van de gemeente. Dat dienstenniveau moet vooraf worden vastgelegd, want anders zouden gemeenten daarop kunnen bezuinigen omdat er een BIZ is. Dit geldt overigens voor alle vormen van ondernemersfondsen.

Ook belangrijk zijn de stevige draagvlakvereisten voor het oprichten van een BIZ. Die komt er alleen als de overgrote meerderheid van de betrokken ondernemers in een gebied dat wenst. Op die manier wordt voorkomen dat ondernemers activiteiten moeten financieren die meer het algemeen belang van de gemeente dienen dan hun eigen belang.

Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

MKB Haarlemmermeer-Schiphol streeft naar een optimale afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, ten behoeve van de lokale en nationale economie. Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf hebben elkaar veel te bieden, vinden zowel MKB Haarlemmermeer-Schiphol als bijvoorbeeld scholengroep INHOLLAND.

Werkgeversservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam
Het Werkgevers­servicepunt Groot-Amsterdam is een samenwerkingsverband van UWV WERKbedrijf, Pantar Amsterdam, AM-groep en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn. Werkgevers in Groot-Amsterdam kunnen met al hun arbeidsmarktvragen bij het servicepunt terecht. Wij bieden snelle en servicegerichte dienstverlening en voorzien werkgevers van personeel, informatie, advies en ondersteuning. Klik hier voor informatie over de samenwerkingspartners en de werkwijze van het WSP.

Doorstroom
Er is een stijgende behoefte aan goed opgeleide beroepsbeoefenaren. Doorstroom van mbo naar hbo kan zorgen voor meer werknemers op hbo-niveau. Bijvoorbeeld met de Associated degree (ad), een volwaardige tweejarige hbo-opleiding.

Aantrekkelijke leeromgeving
Creatief jong talent kan het ondernemer- en vakmanschap van noodzakelijke nieuwe impulsen voorzien. Het midden- en kleinbedrijf vormt op haar beurt een aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor hbo-studenten. Samenwerking en kennisuitwisseling kunnen de professionele ontwikkeling van zowel ondernemers als onderwijsgevenden stimuleren.

Concrete samenwerking
MKB Haarlemmermeer-Schiphol realiseert zich dat een optimale benutting van innovatieve middelen en vooral concrete vormen van samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs nodig is. Met een resultaatgericht regionaal convenant kan de samenwerking verder vorm krijgen.

Vraag en aanbod
Het moet de vraag (bedrijfsleven) zijn die uiteindelijk het aanbod (opleidingen) bepaalt. Nu redeneren veel hogescholen nog andersom. De beide werkgeverskoepels stellen voor om per cluster van hogescholen en branches/beroepsorganisaties die voor dezelfde sector werken, twee functionarissen (een vanuit de hogeschool en de ander vanuit het werkveld) aan te stellen om de samenspraak en samenwerking tussen beide te intensiveren en professionaliseren.

Het Leerwerkloket brengt de regionale arbeidsmarkt in beweging

Uit landelijk onderzoek naar de re-integratie van werknemers in het bedrijfsleven blijkt dat slechts 2% van de werkgevers klanten van de sociale dienst en het UWV als serieuze sollicitant ziet. Een verontrustend laag percentage. Zeker wanneer binnen afzienbare termijn op de arbeidsmarkt tekorten gaan ontstaan. Als samenleving kunnen wij het ons simpelweg niet veroorloven dat er straks mensen aan de kant blijven toekijken.

Samenwerken

In de regio Haarlem en Haarlemmermeer hebben ondernemers, onderwijs en overheid de handschoen opgepakt om dit vraagstuk op te lossen. Op bestuurlijk niveau werken deze partners vanaf 2008 samen in het Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt (PAO) waarin zij streven naar een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hiermee leveren zij een bijdrage aan duurzame betrokkenheid, de ontwikkeling van mensen en daarmee aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle betrokken partners zijn ook aangesloten bij het landelijke project Leren en Werken dat de samenwerking stimuleert tussen regionale partijen op het gebied van een leven lang leren.

Leerwerkloket

In het dagelijks leven komen vraag en aanbod bij elkaar bij het Leerwerkloket Haarlem en Haarlemmermeer. De kracht van het Leerwerkloket zit in de kennis van zowel vraag áls aanbod en in de bemiddeling van laag- én hoogopgeleide werkzoekenden. Het Leerwerkloket kan snel schakelen, neemt eventuele belemmeringen weg en zorgt voor een juiste match tussen werkzoekenden, werkgevers en onderwijsinstellingen.

Beweging

Door te kijken naar de mogelijkheden –en niet naar de onmogelijkheden- maakt het Leerwerkloket voor werkgevers inzichtelijk welke talenten en groeikansen werkzoekenden in huis hebben. Dit verruimt het perspectief van werkzoekenden en voor werkgevers het aanbod. In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat het Leerwerkloket een rol speelt bij het in beweging brengen van de regionale arbeidsmarkt. Mensen die zichzelf blijven ontwikkelen kunnen doorgroeien naar andere (nieuwe) functies waardoor er plek vrijkomt voor anderen. Dit is in het belang van werknemers en werkgevers. EVC (Erkenning Verworven Competenties) is hierin een belangrijke schakel tussen aanbieder en werkgevers.

Inspiratie

Met deze uitgave willen wij werkzoekenden inspireren bij hun zoektocht zodat zij zien dat wat soms onmogelijk lijkt, toch mogelijk is. Werkgevers willen wij laten zien dat het Leerwerkloket de afgelopen jaren, met een diversiteit aan middelen op maat, veel mensen succesvol heeft bemiddeld naar werk. In de uitgave ‘Regisseur van je eigen toekomst’ wordt dit geïllustreerd aan de hand van verhalen uit de praktijk

STANDPUNT

Flexibilisering, langer doorwerken, tekorten én werkloosheid: het is allemaal realiteit op de arbeidsmarkt. Vanuit de gedachte van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt sloten werkgevers, vakbonden en de overheid in 2013 een sociaal akkoord. Hierin werden onder meer afspraken gemaakt over een eenduidiger ontslagrecht en minder lange werkloosheidsuitkeringen. Ook werden afspraken gemaakt over het aan het werk helpen van mensen met een handicap en het tegengaan van schijnconstructies.

Op de arbeidsmarkt is, door de beperkte economische groei, nog sprake van een relatief hoog niveau van werkloosheid. Wel zijn er tekorten op de arbeidsmarkt in voornamelijk de technische beroepsrichtingen vanaf MBO 3 en hoger. De kwalitatieve match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is in sommige sectoren en voor sommige functies nu al een knelpunt en dit zal gaan toenemen, maar dit is niet in alle sectoren gelijk.

Investeren in opleiden (ook door werkzoekende zelf), duurzame inzetbaarheid en vermijden dat niet werken aantrekkelijk is, zal de beste remedie zijn om ervoor te zorgen dat de productieve arbeidsparticipatie toeneemt. Dit moet in dienst staan van het versterken van de economie en bedrijvigheid.

Langer doorwerken en inzetbaar blijven is vooral gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie vanaf 55 jaar. Maar voor werkzoekenden aan onderkant van de arbeidsmarkt is dit eveneens van belang. Ook de arbeidsparticipatie van allochtonen kan groeien door de juiste beroepskeuzes te maken. Als werklozen met een uitkering kúnnen werken dan moeten zij er alles aan doen om dit ook te doen, ook al is het werk op een lager niveau. De mensen die met een arbeidsbeperking niet participeren, zoals wajongeren, krijgen extra ondersteuning om aan het werk te komen. Het voorgestelde arbeidsquotum als dwangmiddel is de komende jaren van tafel.

Detailhandel

Beter detailleren doen we zo!

Van elke euro die we spenderen geven we 33 cent uit in de detailhandel. In totaal komt dit neer op een huishoudelijk budget van maar liefst 10.000 euro per jaar. De detailhandel biedt bovendien veel werkgelegenheid.

Winkelgebieden
De afgelopen jaren echter heeft ook onze regio te kampen gekregen met een forse omzetdaling. Het is van groot belang dat overheid en betrokken ondernemers aandacht houden voor aantrekkelijke inrichting en branchering van winkelgebieden, evenwichtigheid van de voorzieningenstructuur.

Verouderde Telepas PIN-automaten afgesloten
De Telepas-automaten van Alphyra zijn vanwege het definitief aflopen van veiligheidscertificaten allemaal vóór 1 februari 2007 vervangen door een nieuwe betaalautomaat.

Betaalautomaat kiezen
Op de website www.checkout.nl vindt u objectieve informatie over het kiezen van een betaalautomaat. Niet alleen de terminal zelf is van belang, maar ook de communicatielijn waarmee de terminal is verbonden. ADSL is de laatste jaren steeds goedkoper geworden en dit ‘bellen via internet’ wordt ook voor betaaltoepassingen steeds verder ontwikkeld.

Betaalautomaat vervangen
Op de website vindt u ook de ‘uiterste houdbaarheidsdatum’ voor alle in Nederland gebruikte betaalautomaten, want in de toekomst zullen meer typen betaalautomaten moeten worden vervangen of worden aangepast.

Gemeente moet detailhandel bereikbaar houden

De winkelende consument parkeert liefst vlak voor de deur. Gemeentebesturen echter zien parkeren te veel als bron van inkomsten, in plaats van als economische factor voor de binnenstad. Dat concludeerde de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland in de detailhandelsmonitor Het mkb, de consument en de concurrent.

Speciaalzaken
De zelfstandige detailhandel profiteert nog onvoldoende van de aantrekkende economie. Omzet en werkgelegenheid blijven in bepaalde branches en bedrijven achter. Hoewel de consument speciaalzaken hoger waardeert dan ketens en supermarktfilialen, beschouwt hij ze ook als hoogdrempelig en te duur.

Verleiden
De detailhandel moet de consument verleiden, aldus de Winkelraad. Ze moet zich onderscheiden van het grootwinkelbedrijf. Dit door een persoonlijke sfeer, excellente service en een hoogwaardig, origineel en gevarieerd assortiment dat is afgestemd op de doelgroep.

Omzet
In de detailhandel werken 700 duizend mensen, waarvan eenderde fulltime. De omzet van de sector is 71 miljard euro per jaar, bij ruim 77 duizend winkels en 21 duizend ambulante handelaren. Dit is zo’n 12 procent van het totaal aantal ondernemingen.

Plan
De Nationale Winkelraad vindt dat de overheid de zelfstandige detailhandel moet helpen met het terugdringen van administratieve lasten. Bijvoorbeeld door het invullen van kleine baantjes zoals vakantie- en oproepkrachten te vereenvoudigen. Hiervoor heeft MKB-Nederland in februari 2005 een plan gepresenteerd.

Groothandel kost detailhandel miljoenen

De detailhandel lijdt in toenemende mate onder de consumentenverkoop door groothandels. Het omzetverlies loopt jaarlijks in de miljoenen euro’s. MKB-Nederland en het Vakcentrum, de brancheorganisatie van zelfstandige supermarktondernemers, pleiten daarom voor een hernieuwd toezicht.

Goedkope locaties
Volgens beide organisaties is er sprake van concurrentievervalsing. Officieel mogen de zelfbedieningsgroothandels alleen goederen verkopen aan ondernemers die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Toch wordt er veel verkocht aan consumenten. Bovendien zijn de groothandels gevestigd op goedkope locaties waar echte detailhandel niet is toegestaan.

Oplossingen
De oplossingen liggen voor de hand, stellen MKB-Nederland en het Vakcentrum. Zo zou de Belastingsdienst jaarlijks een aselecte steekproef van de kassabonnen van de groothandels kunnen houden. Bij illegale consumentenaankoop zou de bijbehorende pashouder beboet moeten worden.

Prioriteit
Lokale overheden zouden het toezicht op de activiteiten van de groothandelsvestigingen hoge prioriteit moeten geven. MKB-Nederland en het Vakcentrum nodigen daarom het ministerie van Economische Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit voor een gesprek hierover.

Ondernemers hebben veel verantwoordelijkheid voor hun personeel. Ze moeten een uitgebreide administratie bijhouden, hebben plichten rondom gezondheid (preventie, goede arbeidsomstandigheden) en terugkeer van zieke medewerkers. In ruil daarvoor krijgen ze gemotiveerde werknemers.

De balans slaat de laatste jaren echter door. Denk aan de uitbreiding van wettelijke verlofmogelijkheden of de verplichting de helft van de zorgpremies te betalen. Invloed op de hoogte daarvan heeft de werkgever niet. Het evenwicht moet terug, vindt MKB-Nederland, in verantwoordelijkheden, maar ook in de verdeling van de kosten.

Dossier Detailhandel

Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkeliers
Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. MKB Haarlemmermeer-Schiphol is mét haar partners van mening dat daar door middel van samenwerking iets tegen gedaan kan én moet worden!

Certificering
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt een certificeringsregeling waar winkelcentra en detaillisten voor in aanmerking komen als zij een aantal structurele maatregelen treffen op het gebied van veiligheid. Samenwerking staat hierbij centraal. De vereiste maatregelen staan nauwkeurig beschreven in KVO-handboeken.

Gratis professioneel advies voor MKB-collectieven
MKB-Nederland is in samenwerking met MKB Haarlemmermeer-Schiphol een project gestart waarbij MKB-adviseurs MKB-collectieven gratis adviseren. http://www.mkbadviseurs.nl/

Unieke en uitvoerbare oplossingen
Het project telt ruim veertig adviseurs, verspreid over het land, die weten wat er in uw branche en regio speelt. Ze kennen de complexiteit van kleine en middelgrote ondernemingen. Uit ervaring blijkt dat er voor ieder probleem een unieke en uitvoerbare oplossing bestaat.

Winst gegarandeerd
Met een compleet pakket adviesdiensten bieden de MKB-adviseurs u praktische instrumenten. Samen met u vinden ze een adequate, op maat gemaakte oplossing voor uw bedrijf. De adviseurs verdiepen zich grondig in uw situatie en koppelen hun ervaring aan uw unieke kansen. Dat levert u gegarandeerd winst op: financieel, maar ook doordat u met plezier het roer van uw groeiende organisatie in handen blijft houden.

Horeca

MKB Haarlemmermeer-Schiphol praat mee over horeca nota

Ontwikkelingen horecanota

Op 30 januari 2009 heeft de commissie horeca de integrale beleidsnota horeca 2009 besproken in het nieuwe concept zijn de aanbevelingen van de commissie grotendeels verwerkt. De inhoud en beleidskeuzen van de conceptnota zijn in grote lijnen akkoord. Voorgesteld wordt om de exploitatievergunning in zijn geheel af te schaffen. Ook zijn de eisen gesteld aan een alcoholvrije-inrichting, die onevenredig zwaar waren, tot normale proporties terug gebracht. De opmerkingen en aanvullingen van de ondernemers worden in de definitieve nota verwerkt. Het bestuur van MKB Haarlemmermeer-Schiphol en de deelnemers aan de commissie zijn tot dusverre tevreden over het participatie proces en de meeste inhoud van de behandelde stukken.

Veiligheid

 
Veiligheid is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de ondernemers van nu en straks. In een onveilig omgeving
(of dit nu feitelijk uit inbraak- of overvalcijfers blijkt, of gevoelsmatig zo beleefd wordt, maakt niet uit) is het slecht ondernemen, maar ook voor klanten en medewerkers is veiligheid een must. Daarom participeert MKB Haarlemmermeer-Schiphol in het RPC (Regionaal Platform Criminaliteitbeheersing), waarin bedrijfsleven, politie, brandweer en gemeenten gezamenlijk optrekken in het organiseren van activiteiten die de regio veiliger moeten maken.
MKB Haarlemmermeer-Schiphol pleit voor: een verlichtingsproef, zodat de anonimiteit in afgelegen winkelgebieden en duistere tijdstippen (vooral in de donkere dagen) minder wordt; een overvalfonds, zodat de gemeente de overvalschade kan overnemen van de getroffen ondernemer (en kan verhalen op de dader) of het instellen van een Stichting Overval Donatie (SODA); het gebruik maken van zaken als het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en trainingen gericht op conflicthantering- en omgang met agressie.

Bij Samen Veilig Ondernemen werken overheid, politie én ondernemers samen aan de bestrijding van criminaliteit. Weet u hoe u criminaliteit kunt voorkomen in uw onderneming? Bekijk dan deze website of doe mee aan één van de vele trainingen of congressen om u voor te bereiden in de strijd tegen criminaliteit!

KVO: een keurmerk tegen criminaliteit

MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft veiligheid tot een van topprioriteiten van het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer gemaakt. De gezamenlijke aanpak moet straks bekrachtigd worden met een convenant tussen MKB Haarlemmermeer-Schiphol, de gemeente en de politie. Een centrale rol is weggelegd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Concrete projecten
Er worden concrete projecten gestart voor een veilig ondernemersklimaat. Op het gebied van preventie en informatie bijvoorbeeld. Ook zet MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich in voor betere criminaliteitspreventie, slachtofferopvang en aangifte.

Veiligheidskeurmerk
Het veiligheidskeurmerk KVO bestrijdt onder andere overlast, zwerfvuil, graffiti, vernieling, diefstal, inbraak, bedreiging, intimidatie, beroving, overvallen en brandveiligheid. Het KVO biedt concrete mogelijkheden om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen.

Telefonische aangifte
Een duidelijk voorbeeld is het sneller en eenvoudiger aangifte kunnen doen. Met de politie wordt de afspraak gemaakt dat politie zich inzet om binnen, bijvoorbeeld, zes maanden, de mogelijkheden voor telefonische aangifte voor ondernemers uitgebreid te hebben.

Voordelen voor ondernemers
Ook voor u, als ondernemer, zijn er specifieke voordelen verbonden aan het KVO. Gegarandeerde inzet van politie, gemeente en brandweer bijvoorbeeld. Een veilig en schoon bedrijventerrein; aantrekkelijk voor uzelf, uw personeel en uw klanten. Bovendien geniet u directe financiële voordelen, zoals kortingen op uw verzekeringspremie.

Vestigingsfactor
Een veilige omgeving is een belangrijke vestigingsfactor voor het mkb. Onveiligheid in en om bedrijven levert ondernemers klanten- en omzetverlies, een hoger ziekteverzuim onder hun werknemers, stress en veel extra kosten.

Wilt u meer weten over het KVO? Neemt u dan contact op met het secretariaat: info@mkbhaarlemmermeer.nl

VeiligheidDossier

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier iets tegen doen. Daarom is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het leven geroepen: een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W).

Terrorisme ook aandachtspunt ondernemers
Ook ondernemers moeten aandacht hebben voor een mogelijke dreiging van terrorisme. Is hun bedrijf een aantrekkelijk doelwit, worden er stoffen gebruikt of is er informatie voorhanden die interessant is voor terroristen?

Veiligheidsbeleid
Bij een aantal bedrijven is terrorismebestrijding al een onderdeel van het reguliere veiligheidsbeleid. Is het aanpassen van het veiligheidsbeleid nodig? En wat kunt u doen om te voorkomen dat uw bedrijf het slachtoffer wordt van terrorisme? Hoe kunt u voorkomen dat u ongewild een bijdrage levert? Hier vindt u antwoorden op de twaalf meest gestelde vragen.

Veiligheid kleine bedrijven
Overheid en bedrijfsleven werken samen aan een veiliger Nederland. Met het uitvoeren van het Actieplan Veilig Ondernemen willen bedrijven en overheid de criminaliteit met 25% terugdringen in 2010. Want iedere overval of diefstal is er een te veel.

RPC Kennemerland

Criminaliteit in winkels, horeca en bedrijfsleven is een ernstig probleem. Het heeft voor betrokkenen vaak verstrekkende financiële en emotionele gevolgen. De schade voor ondernemers wordt dan ook geschat op miljarden per jaar. En dat is iets wat in de huidige economische tijd nog eens extra hard aankomt. Investeren in veiligheid is voor ondernemers dus een absolute noodzaak. Immers, in een veilige omgeving voelen zowel personeel als klanten zich op hun gemak. Op de website www.samenveiligondernemen.nl staan tips hoe u uw onderneming veiliger kunt maken.

Bent u een partner van het RPCKennemerland? Alle informatie over projecten kunt u vinden via www.rpckennemerland.nl

Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing, een evaluatie
In Nederland zijn 23 Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC’s) werkzaam. RPC’s zijn samenwerkingsverbanden tussen onder meer het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel, de politie en gemeenten. Meestal schuiven verschillende andere partijen bij het samenwerkingsverband aan, om door publiek-private samenwerking (PPS) maatregelen te bedenken en vorm te geven tegen op het bedrijfsleven gerichte criminaliteit.
Het WODC heeft ten behoeve van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het Ministerie van Justitie de bestaande RPC’s laten evalueren. Op grond van dit evaluatieonderzoek kunnen verbeteringen worden aangebracht in de opzet van de RPC’s. De onderzoeksbevindingen kunnen ook van belang zijn voor andere
publiek-private samenwerkingsverbanden.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de RPC’s met een zeer bescheiden budget het nodige ondernemen op het gebied van de criminaliteitspreventie. Vooral de publiek-private samenwerking is redelijk succesvol en de deelnemers aan de RPC’s zijn hierover goed te spreken. Enkele RPC’s blijven achter qua activiteiten en PPS.

 

STANDPUNT

Criminaliteit tegen ondernemers is aan de orde van de dag. Via de fysieke én de digitale weg verliezen bedrijven inmiddels jaarlijks miljarden euro’s. Dit kan een risico vormen voor de groei en zelfs de continuïteit van bedrijven. Daarbij is nog niet meegenomen het persoonlijk letsel en leed, psychisch en vaak ook fysiek, bij talloze ondernemers én medewerkers in bedrijven. Er moet meer aandacht voor preventie komen om problemen en schade vóór te zijn. Daadwerkelijk samenwerken en informatie delen op basis van gelijkwaardigheid, zowel tussen publieke als privaat-publieke partijen zijn cruciaal om criminaliteit in de 21e eeuw beheersbaar te houden en – beter nog – terug te dringen.

Natuurlijk mag van ondernemers en burgers worden gevraagd zich in te zetten om criminaliteit te voorkomen en schade zoveel mogelijk te beperken. Door de snelle en sterke opkomst van technologie is de kennis voor bedrijven over effectieve preventie op alle fronten (fysiek, digitaal, intern) niet bij te houden zonder ondersteuning van de overheid. Alleen zo kunnen preventie en repressie elkaar aanvullen en versterken.

Om dit traject vorm te geven is onder het topoverleg in het NPC (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing ) een permanente werkstructuur vormgegeven waarin in teams gezamenlijk gewerkt wordt aan strategieën om preventie én repressie van onder meer fraude, cybercrime, afpersing, overvallen, heling (en daarmee diefstal) naar een hoger peil te brengen.

Veilige en betrouwbare ICT is cruciaal voor onze samenleving en economie. Een samenleving zonder internet is nauwelijks nog denkbaar. De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt onze samenleving steeds kwetsbaarder voor misbruik en uitval. Digitale veiligheid, ofwel cybersecurity, is dan ook van essentieel belang. Belangrijke bedreigingen zijn digitale spionage en cybercriminaliteit. Overheid en bedrijfsleven moeten samen optrekken om de kwetsbaarheid te verminderen.

Cybersecurity wordt omschreven als: ‘Het streven naar het voorkomen van schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT en, indien er toch schade is ontstaan, het herstellen hiervan.’ De schade aan ICT kan bestaan uit aantasting van de betrouwbaarheid van ICT, beperking van de beschikbaarheid en schending van de vertrouwelijkheid en/of de integriteit van in ICT-systemen opgeslagen informatie.

De digitale veiligheid staat aan vele dreigingen bloot. De belangrijkste daarvan zijn digitale spionage en cybercriminaliteit. Dit blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). Dit rapport, dat jaarlijks wordt uitgebracht, geeft een overzicht van de grootste dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden.

Cybersecurity is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burger. Alle partijen zijn primair zelf verantwoordelijkheid om de eigen kwetsbaarheid te verminderen. Intensivering van de publiek-private samenwerking op het gebied van cybersecurity is van groot belang, want de kennis is verspreid over vele verschillende partijen. Een gezamenlijk aanpak is nodig om de grote uitdagingen het hoofd te bieden.